Международни инициативи за сътрудничество
International Intiatives for Cooperation

The Programme

Проектът SocialCrafts се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”.

 

Областта на програмата се състои от региони в Източна Македония и Тракия (префектури на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и региони в Централна Македония (префектури на Солун и Серес) в Гърция и Южен централен район за планиране и Югозападен район за планиране в България (области на Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково).

Районът за трансгранично сътрудничество между Гърция и България за програмния период 2014-2020 г. се простира на 40,202 km2 и има обхваща население от 2,7 милиона жители. 

Приоритетните оси са: 

PA 1: Конкурентоспособност и предприемаческо насърчаване на трансграничната зона

ПА 2: Устойчиво и климатично адаптивно трансгранично пространство

БКП 3: По-добро взаимосвързано трансгранично пространство

ПА 4: Трансгранична зона, включваща социални дейности

PA 5: Техническа помощ 

За повече информация посетете следната връзка:

http://www.greece-bulgaria.eu/home/

Регионалана и селища политика на ЕС:

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/

Трансграничният регион е териториална единица, съставена от няколко местни или регионални власти, които са разположени съвместно, но принадлежат към различни национални държави. Европейските трансгранични региони са по-често установени чрез сътрудничество между общините, областите или граничните региони. Трансграничното сътрудничество може да развие икономиката на всяка участваща страна в района, в зависимост от отношенията между страните. Основата е общият интерес за подобряване на стандарта на живот, осигуряване на устойчива рамка и премахване на бариерите, ограниченията или други фактори. За да се подобри социално-икономическото положение на регионалните общности и да се премахнат негативните ефекти от границата, местните общности все повече участват в регионалното сътрудничество. Проектът "Социални занаяти" има за цел да повиши осведомеността за огромния потенциал на тези райони, по-специално между Южна България и Северна Гърция. Проблемите с неравенството в труда, бедността и високата безработица сред различните видове уязвими групи като млади хора, жени, роми, възрастни хора, дългосрочно безработни и инвалиди, ни дадоха идеята чрез тази програма да се опитаме да им предосатвим нови възможности за заетост, използвайки занаяти и в същото време да се интегрират изцяло в техните местни общности.

 

 

Activities

Beneficiaries

Gallery
Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.