Международни инициативи за сътрудничество | Цели
International Intiatives for Cooperation

Цели

Цели

Целта на проекта
Основната цел на проекта е да се създаде механизъм за подкрепа,подобен на инкубатор, базиран на интернет технологиите, за  изграждане на  устойчива мрежа от занаятчии, които да  обединят  усилията си за изграждане на отворен пазар, в който ще могат да продават продуктите си. Идеята на тази мрежа е  да се предостави възможност на представителите на  уязвимите групи да създадат свои социални предприятия. Партньорите по проекта вярват, че по този начин ще бъдат наети  повече хора, принадлежащи към описаните по-горе групи. Механизмът за трансгранично сътрудничество е създаден като важен двигател за развитие на занаятите, основаващо се на търсенето и предлагането на стоки във включените в проекта региони. Като допълнение към ползите от създаването на този механизъм можем да споменем предоставянето на екологични продукти на пазара на труда, опазването на биологичното разнообразие и ефективно управление на различните екосистеми в трансграничните региони.

 

Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.