Международни инициативи за сътрудничество | Дейности
International Intiatives for Cooperation
  1. Дейности

Дейности

Дейности

Основни  дейности

•Предварителни  проучвания в трансграничната зона (фокусиране върху традиционното майсторство, заетост, социална икономика и др.), посещения в чужбина за обмен на добри практики.

• Сесии за информираност - събития за активиране интереса на всички страни, имащи отношение към проектните дейности  - обучителни дейности, насочени към занаятчии в неравностойно положение, местни власти, спонсори и други заинтересовани страни.

• Разработване на ръководство за нова трудова интеграция  на социалните предприятия.

• Създаване на мрежа от два трансгранични центъра за заетост, оказващи подкрепа на целевите групи на проекта за  включване в традиционни занаяти. Мрежата  ще отговаря за организирането  на предвидената промоционална  дейност и предоставянето на услуги на традиционни занаятчии и на хора  в неравностойно положение. Тази мрежа ще изпълнява ролята на инкубатор и център за подкрепа.

• Разработване на пилотна програма, чрез която се цели да се окаже подкрепа на 40 занаятчии и 100 лица в неравностойно положение.

• Разработване на мобилни групи, които ще оказват подкрепа  и ще дават консултации  на занаятчии и лица в неравностойно положение  от отдалечените райони (40 занаятчии и 100 лица  в неравностойно положение).

• Подготовка на открит конкурс за нови бизнес идеи в областта на традиционните занаяти  с финансови награди за трите най-добри идеи за победителите, както и предоставяне на подробна информация в подкрепа за изготвяне на бизнес планове за създаване на нови социални предприятия.

• Създаване на достъпна електронна платформа, която да промотира занаятите от трансграничния регион (под формата на „онлайн мол ”).

• Разработване на мобилно приложение за членове на мрежата (продавачи на занаяти).

• Изработване на каталог на занаятчиите  в  трансграничния регион.

• Организиране на два традиционни фестивала, чиято цел е популяризиране на  структурите на  занаятчиите и възможностите за представяне на свои продукти, както и популяризиране на проекта, центровете за подкрепа на заетостта и онлайн платформата.

• Работа в мрежа с международни организации, образователни институции и т.н.

• Създаване на система за онлайн наблюдение, въздействие и мониторинг.

Основните дейности на проекта „SocialCrafts“  ще бъдат реализирани  в  Разлог, Кавала, Благоевград, Солун и Хасково, населени места, които обхващат  5 от 11 области по NUTS III и всички четири  административни района на зона на ТР (GR 11, 12, BG 41, 42). Партньорството е структурирано  за максимално географско покритие, а партньорите ще действат като регионални и местни агенти за разпространение на информацията във всички прилежащи територии.

Тази интернет страница е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата е изцяло отговорност на сдружени „Международни инициативи за сътрудничество“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.