Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας | Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας
International Intiatives for Cooperation
  1. Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας

Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας

Association of people with disabilities of Kavala’s PrefectureΤο κύριο καθήκον της Συνομοσπονδίας είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, των χρόνιων ασθενειών και των οικογενειών τους και η προαγωγή, προστασία και απόλαυση των εγγυημένων ανθρώπινων και συνταγματικών τους δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα οποία θεσπίστηκαν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας έχει επικυρώσει στο πρωτόκολλό της 4074/2012. Η Συνομοσπονδία, ως η πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση αναπηρίας, συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία σε διάλογο με το ελληνικό κράτος.

Contact info
Phone: +30 21 0994 9837

Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες του Νομού Καβάλας Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην CCI Επιχειρηματικό Κέντρο "Μαριτσά" Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.