Διεθνείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας
International Intiatives for Cooperation

The Programme

Το πρόγραμμα SocialCrafts υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020".

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και η Περιφέρεια Νότιας-Κεντρικής Σχεδιασμού και της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας Σχεδιασμού (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία. 

Ο χώρος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εκτείνεται σε 40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2.7 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι άξονες προτεραιότητας είναι:
 
PA 1: Μια ανταγωνιστική και επιχειρηματική προώθηση της διασυνοριακής περιοχής
PA 2: Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
PA 3: Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
PA 4: Μια διασυνοριακή περιοχή κοινωνικά χωρίς αποκλεισμούς
PA 5: Τεχνική βοήθεια

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.greece-bulgaria.eu/home/

Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ:

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/

Μια διασυνοριακή περιοχή είναι μια εδαφική οντότητα αποτελούμενη από πολλές τοπικές ή περιφερειακές αρχές, οι οποίες είναι συνεταιρισμένες αλλά ανήκουν σε διαφορετικά εθνικά κράτη. Οι ευρωπαϊκές διασυνοριακές περιφέρειες δημιουργούνται συχνότερα μέσω της συνεργασίας μεταξύ δήμων, περιφερειών ή παραμεθόριων περιοχών. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να αναπτύξει την οικονομία κάθε συμμετέχουσας χώρας στην περιοχή, ανάλογα με τη σχέση μεταξύ των χωρών. Η βάση είναι το κοινό συμφέρον για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη διασφάλιση βιώσιμου πλαισίου και την άρση των φραγμών, των περιορισμών ή άλλων παραγόντων. Προκειμένου να βελτιωθεί η κοινωνικοοικονομική θέση των περιφερειακών κοινοτήτων και να εξαλειφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των συνόρων, οι τοπικές κοινότητες συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην περιφερειακή συνεργασία. Το έργο "Κοινωνικά Έργα" στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τεράστιες δυνατότητες αυτών των περιοχών, συγκεκριμένα μεταξύ της Νότιας Βουλγαρίας και της βόρειας Ελλάδας. Τα προβλήματα με τις ανισότητες στην εργασία, τη φτώχεια και την υψηλή ανεργία μεταξύ των διαφόρων τύπων ευάλωτων ομάδων, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι Ρομά, οι ηλικιωμένοι, οι μακροχρόνια άνεργοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μας έδωσαν την ιδέα μέσω αυτού του προγράμματος να προσπαθήσουμε να τους φέρνουμε νέες ιδέες για εαυτό -η απασχόληση με τη χρήση χειροτεχνίας και συγχρόνως την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινότητα.

Activities

Beneficiaries

Gallery
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο των Διεθνών Πρωτοβουλιών για Συνεργασία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.